Fide regels en bijkomende regels voor het snelschaak-kampioenschap West-Vlaanderen.

Fide regels

1. Bij ‘snelschaak’ moeten alle zetten worden voltooid binnen een vastgestelde tijd van
tien minuten of minder per speler; of de toegekende tijd vermeerderd met zestigmaal
de toegevoegde tijd per zet in tien minuten of minder per speler.
Voor het ogenblik is dit 3 minuten vermeerderd met 2 seconden per zet.

2. Spelers behoeven hun zetten niet op te schrijven.

3. De wedstrijdregels zijn van toepassing als:
a. één arbiter toezicht heeft op maximaal drie partijen.
b. elke partij genoteerd wordt door de arbiter of zijn assistent en, zo mogelijk, met behulp van elektronische hulpmiddelen wordt vastgelegd.

4. Als artikel 3 niet van toepassing is:
a. Zodra beide spelers vanuit de begin opstelling 3 zetten hebben voltooid:
1) kan geen correctie worden toegepast op de instelling van de schaakklok, tenzij het niet corrigeren een negatief effect heeft op het wedstrijdschema.
2) kan er geen claim meer ingediend worden met betrekking tot een onjuiste beginopstelling of
een verkeerd geplaatst schaakbord.
In het geval van verkeerde plaatsing van de koning is rokeren niet toegestaan.
In het geval van verkeerde plaatsing van een toren is rokeren met deze toren niet toegestaan.
b. Een onreglementaire zet is voltooid zodra de speler zijn klok heeft ingedrukt.
Als de arbiter dit waarneemt moet hij de partij voor de overtredende speler verloren verklaren, vooropgesteld dat de tegenstander nog niet zijn volgende zet gedaan heeft.
Als de arbiter niet ingrijpt, mag de tegenstander winst claimen, vooropgesteld dat de tegenstander nog niet zijn volgende zet gedaan heeft.
Echter, de partij is remise als de stelling zodanig is dat de tegenstander de koning van de speler nooit mat kan zetten, door welke reeks van reglementaire zetten dan ook.
Als de tegenstander geen winst claimt en de arbiter niet ingrijpt, blijft de onreglementaire zet gehandhaafd en de partij wordt voortgezet.
Als de tegenstander een onreglementaire zet heeft beantwoord kan deze niet meer worden gecorrigeerd, tenzij de spelers dit besluiten zonder tussenkomst van de arbiter.
c. Om de winst na tijdsoverschrijding te claimen moet betrokkene de schaakklok stilzetten en de arbiter hiervan in kennis stellen. De claim wordt slechts toegewezen als de vlag van degene die claimde niet en die van zijn tegenstander wel is gevallen na het stilzetten van de schaakklok.Echter, de partij is remise als de stelling zodanig is dat de speler de koning van de tegenstander nooit mat kan zetten, door welke reeks van reglementaire zetten dan ook.
d. Als de arbiter waarneemt dat beide koningen schaak staan of dat er een pionop de verste rij van zijn uitgangspositie staat , dan moet de arbiter wachten tot de volgende zet is voltooid.
Daarna, als de onreglementaire stelling nog steeds op het bord staat moet hij de partij remise verklaren.

5. Het wedstrijdreglement moet omschrijven of artikel 3 of artikel 4 geldt voor de hele wedstrijd.

Bijkomende regels

6. Deelname aan het snelschaakkampioenschap is slechts mogelijk voor alle spelers die als hoofdkring aangesloten zijn bij een West-Vlaamse schaakclub.
Iedere speler aangesloten aan de Kon. Belgische schaakbond kan zich echter mits het betalen van het verschuldigde lidgeld (10 euro) lid maken van de liga West-Vlaanderen.
In dit geval kunnen zij als nog deelnemen aan het snelschaak-kampioenschap van de liga West-Vlaanderen.

7. Eindklassement:
1. Het aantal behaalde punten.
2. Als het om de eerste plaats gaat, dan wordt er (mits er naar het oordeel van de
organisatie voldoende tijd is) een beslissingspartij gespeeld. Het speeltempo is 3 minuten + 2 sec. per zet.
a) Als het om twee spelers gaat: De kleur voor de eerste beslissingspartij wordt door loting
vastgesteld. Bij eventuele volgende beslissingspartijen wordt de kleur steeds verwisseld.
Winnaar is degene die als eerste een partij wint.
b) Als het om meer dan twee spelers gaat:
Er wordt gespeeld volgens de Berger-tabellen, waarbij de betreffende spelers om het lotnummer loten. Is er na de meerkamp geen beslissing, dan geld artikel 7.3 voor het bepalen van de speler die op de eerste plaats eindigt.
c) Het onderling resultaat. Als niet alle betrokkenen elkaar ontmoet hebben, telt onderling resultaat alleen voor zover er een ordening in spelers te maken is, die niet beïnvloed kan worden door de ontbrekende uitslag(en).
3. Onderling resultaat (indien mogelijk, zie 7.2.c) Median Buchols (MB) - Kashdan (KD) - Sonneborn-Berger punten (SB) - Loting

8. Wedstrijdleider / Beroep.
De arbiter is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter plaatse mochten voordoen.
Beslissingen genomen door de arbiter zijn bindend.
Beroep is niet mogelijk.